När har man rätt till en offentlig försvarare?

Artikeln är publicerad och granskad av: Peter Skeppstedt

Samtliga personer som på något sätt är misstänkta för brott ges möjligheten att på egen hand begära hjälp av en försvarare som stöd under rättsprocessen. I vissa fall har den misstänkte däremot rätt till en offentlig försvarare. Låt mig berätta mer om i vilka situationer detta är möjligt!

I vilka fall ska en offentlig försvarare utses?

En offentlig försvarare är i de flesta fall en advokat som utses för att försvara och ge juridisk hjälp till en brottsmisstänkt. Rätten till en offentlig försvarare regleras i enlighet med 21 kap.3a  § rättegångsbalken (RB):

”Är den misstänkte anhållen eller häktad skall offentlig försvarare förordnas för honom, om han begär det. Offentlig försvarare skall också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott, för vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader.”

Med andra ord kan du alltså tilldelas en försvarsadvokat i de fall som du är misstänkt för ett allvarligare brott med en möjlig straffpåföljd på minst 6 månader, alternativt om du är anhållen eller häktad och efterfrågar en offentlig försvarare.

Det föreligger ändock tre andra belägenheter där du kan tilldelas en försvarare. Dessa regleras i enlighet med 21 kap. 3a § 2 stycket RB och lyder:

  1. om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet,
  2. om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller
  3. om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.

 

Vem beslutar om en försvarsadvokat ska tilldelas?

Den som beslutar om man tilldelas en försvarare eller inte, är domstolen. Om du vill tilldelas en försvarare och får godkännande om detta, står staten för dessa kostnader. Ifall du förklaras oskyldig i domstol är du inte tvungen att betala tillbaka några utgifter som staten haft under rättsprocessen. Om du å andra sidan skulle fällas i domstol, förbliver du skyldig att betala hela eller delar av utgifterna. Detta regleras beroende på inkomst och ekonomiska förhållanden samt vilken påföljd domstolen valt.

Som nämnts i inledningen har du däremot alltid rätt att bistås av en försvarare som du själv valt. Väljer du en privat försvarare får du själv stå för försvararens kostnader.

 

Ta hjälp av Peter Skeppstedt

Om du är misstänkt för ett brott och önskar att företrädas av en försvarare, kan du ta hjälp av mig – Peter Skeppstedt. Under mina 35 år som brottmålsadvokat har jag företrätt klienter avseende grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning, mord, misshandel, olaga hot, människorov, olaga frihetsberövande, stöld, rån, bedrägeri, förskingring, skattebrott, bokföringsbrott, mordbrand, förfalskning, våldtäkt, pornografibrott, sexuellt utnyttjande, sexuella övergrepp med mera.

Ring mig direkt på 08-6513886 eller skicka ett mejl till advokat.skeppstedt@outlook.com om du önskar stöd under rättsprocessen.