Kunskapsbank

Vad gör ett målsägandebiträde?

Ett målsägandebiträde har till uppgift att stötta brottsoffret och företräda brottsoffrets intressen såsom att kräva skadestånd av gärningsmannen. Ofta vill brottsoffret biträda åtalet och då fungerar målsägandebiträdet som hjälp till åklagaren. Många gånger har...

läs mer

Vad gör en försvarare?

Huvudregel är att den misstänkte äger själv föra sin talan. Vid talans förberedande och utförande får den misstänkte biträdas av försvarare. Den misstänkte får själv välja försvarare. En person får inte vara försvarare om han haft uppdrag åt den misstänkte eller...

läs mer

Vad är rån?

Rån innebär att någon stjäl genom att använda våld eller hot om våld som för den hotade framstår som farligt. Rån kan också begås genom att någon som begått en stöld och anträffas på bar gärning sätter sig till motvärn mot den som vill återta det stulna. Det finns tre...

läs mer

Vad är mord?

Vad är mord, dråp, vållande till annans död, misshandel och mordbrand? Den som berövar annan livet dömes för mord till fängelse på vis tid lägst 10 och högst 18 år eller om omständigheterna är försvårande till livstid. För mindre grov gärning dömes för dråp till...

läs mer

Vad är människorov?

Vad är människorov, olaga frihetsberövande, olaga tvång och trafficking? Vilken är skillnaden? Lagstiftaren anser att den som för bort och spärrar in någon med uppsåt att skada personen eller tvinga denne till tjänst eller utöva utpressning dömes för människorov till...

läs mer

Vad är ansvarsfrihetsgrunder?

Polisen har enligt polislagen rätt att använda våld då andra medel är otillräckliga och det skall med hänsyn till omständigheterna vara försvarligt för att genomföra en tjänsteåtgärd. Andra kan ha rätt att bruka våld utan att straffas såsom militär personal,...

läs mer

Vad är narkotikabrott och dopingbrott?

Man kan begå narkotikabrott genom att inneha, bruka och köpa narkotika eller sälja narkotika, framställa narkotika eller på annat sätt att ta befattning med narkotika. Brottet indelas i brott av normalgraden, grovt eller ringa brott. Att inneha, bruka och köpa...

läs mer

Vad är bidragsbrott?

Bidragsbrottslagen gäller bidrag, ersättningar, pensioner, ersättning från centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, arbetsförmedlingen, kommunerna och arbetslöshetskassan. Det innebär att den som lämnar oriktig uppgift och därmed orsakar risk för att ekonomisk...

läs mer

Vad är upplopp och våldsamt upplopp?

Upplopp innebär att folksamling stör allmän ordning. Det skall finnas en avsikt att störa allmän ordning och att man tillsammans sätter sig upp mot myndighet oftast polisen för att framtvinga eller hindra viss åtgärd.  Nästan alltid att polisen bett personerna skingra...

läs mer

Hur går tvistemål i tingsrätten till?

Till skillnad från brottmål föreligger inget brott vid tvistemål, utan precis som namnet antyder föreligger det istället en tvist mellan två parter. I denna artikel tänkte jag därför reda ut vad för som definierar ett tvistemål, samt berätta om hur ett tvistemål i...

läs mer

Vad är våldtäkt?

Han våldtog mig, sedan drack vi kaffe och sedan våldtog han mig igen är hämtat från ett rättsfall. Naturligtvis frikändes mannen. Våldtäkt innebär att man eller kvinna med våld eller hot om brottslig gärning tvingar annan till samlag eller handling som är att jämföra...

läs mer

Vad är näringsförbud och företagsbot?

Näringsförbud innebär att Du inte får driva närings-verksamhet i företag och bolag, vara firmatecknare i ett företag, vara ombud för en juridiska person som driver näring, sitta i ledningen för en näringsverksamhet, ha röstmajoritet i ett aktiebolag, vara anställd...

läs mer

Vad är brottmål?

Benämningen brottmål är bred och kan tolkas på olika sätt beroende på mottagaren. I denna artikel tänkte jag därför reda ut vad som definierar ett brottmål, samt berätta om hur ett brottmål går till. Definitionen av ett brottmål  Om man endast pratar om termen...

läs mer

Kan man byta offentlig försvarare?

Tidigare har jag redogjort för när man har rätt till en offentlig försvarare. Det händer dock att man som brottsmisstänkt inte kommer överens med sin tilldelade försvararsadvokat och därav undrar om man har möjlighet att byta. I denna artikel tänkte jag därför...

läs mer

Adress

Advokatfirman Peter Skeppstedt AB
Fleminggatan 68
112 45 Stockholm

Telefon

E-post

Kontakta Advokat Peter Skeppstedt för kostnadsfri rådgivning