Vad är upplopp och våldsamt upplopp?

Artikeln är publicerad och granskad av: Peter Skeppstedt

Upplopp innebär att folksamling stör allmän ordning. Det skall finnas en avsikt att störa allmän ordning och att man tillsammans sätter sig upp mot myndighet oftast polisen för att framtvinga eller hindra viss åtgärd. 

Nästan alltid att polisen bett personerna skingra sig och att detta inte har efterföljts. Påföljden kan som lägst med-föra böter. Det förutsätts att personerna inte skingrar sig på polisens uppmaning. Gör de det kan ingen dömas.

Är det förenat med våld, misshandel och dylikt så kallas det våldsamt upplopp till minst böter som straff.

Att störa allmän ordning medför att en folksamling uppträder störande genom skrän eller hotfulla åtgärder. Även genom att störa trafiken.

Allmän ordning kan störas främst och oftast på allmän plats.

Det skall finnas en avsikt att störa allmän ordning.

Det skall också vara minst 10 personer i gruppen.

Det skall vara förenat med våld mot myndighet oftast mot polisen.

För att någon skall kunna dömas krävs att personen deltagit i folksamlingen, att personen uppfattat polisens skingringsbefallning och att personen kunnat lämna plats-en. Åklagaren skall bevisa att så inte varit fallet. Per-sonen skall betraktas som oskyldig till dess att åklagaren kunnat motbevisa personens påstående.

Närliggande är ohörsamhet mot ordningsmakten oftast mot polisen med lägst böter som påföljd.

Enligt grundlagen eller regeringsformen har alla rätt till sammankomst och rätt att genom allmän sammankomst framföra sina åsikter. Regeringsformen omfattar grund-läggande rättigheter såsom yttrandefrihet, informations-frihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet, religionsfrihet och tryckfrihet. Dessa rättigheter är grundläggande för medborgarna i det svenska samhället.

Upplopp, våldsamt upplopp och ohörsamhet mot ordningsmakten kan stå i motsatsförhållande till regeringsformen. Det blir då fråga om tillämpligheten och tolkningen av regeringsformen och vad som kan betraktas som straffbart samt att domstol till slut skall avgöra det straffbara.
Tyngst väger regeringsformen för domstolarnas bedömning.

Det krävs tillstånd för en allmän sammankomst och polisen kan ingripa med stöd av polislagen om det blir störande. Det kan däremot bli fråga om tolkning av begreppen upp-lopp, våldsamt upplopp och ohörsamhet mot ordningsmakten.
Därför är det viktigt med en kunnig och noggrann försvarare.

Det har funnits en rad olika händelser som domstol fått bedöma bl a Kärrtorpsrättegången då två politiska mot-ståndare drabbade samman. Advokat Peter Skeppstedt var
försvarare i Kärrtorpsrättegången.

Ta hjälp av advokat Peter Skeppstedt. Han är specialiserad på brottmål. Advokat Peter Skeppstedt har haft
ett flertal mål som rört upplopp, våldsamt upplopp och ohörsamhet mot ordningsmakten. Han har haft stora framgångar som försvarare i sina rättegångar.