Hur går tvistemål i tingsrätten till?

Artikeln är publicerad och granskad av: Peter Skeppstedt

Till skillnad från brottmål föreligger inget brott vid tvistemål, utan precis som namnet antyder föreligger det istället en tvist mellan två parter. I denna artikel tänkte jag därför reda ut vad för som definierar ett tvistemål, samt berätta om hur ett tvistemål i tingsrätten går till. 

Vad är ett tvistemål?

I situationer där två parter inte kan komma överens uppstår en tvist. Ifall parterna inte är kapabla att lösta tvisten på egen hand, har tingsrätten möjlighet att pröva tvisten i ett så kallat tvistemål. Även kallat för civilmål.

Till de allra vanligaste tvisterna hör oenigheter inom familjen. Exempelvis om föräldrar inte kan komma överens om barnets vårdnad, boende, umgänge eller liknande. Andra typer av osämjor som kan leda till ett tvistemål är konsumenttvister.

I ett tvistemål benämns den som väcker talan som kärande, medan motparten benämns som svarande.

 

Så går ett tvistemål till 

Uppståndelsen till ett tvistemål börjar i de flesta fall med att den kärande skickar in en ansökan om stämning till tingsrätten på den ort där den svarande bor. För att lämna in en stämningsansökan gör du på följande sätt:

  1. Börja med att fylla i blanketten Ansökan om stämning som finns tillgänglig hos Sveriges Domstolar.
  2. Signera därefter ansökan och be ditt eventuella ombud göra detsamma.
  3. Bifoga nödvändiga bilagor:
  • Om du använder dig av ett ombud måste en fullmakt skickas med i original.
  • Skriftliga bevis i två bestyrkta kopior.
  • Om antingen du som kärande eller den svarande är en organisation, förening eller ett bolag, måste ett registreringsbevis för bolaget bifogas.
  1. Skicka in stämningsansökan till den tingsrätt vars upptagningsområde innefattar den ort där den svarande var folkbokförd den 1 november året innan. Är den svarande ett en organisation, förening eller ett bolag, ska stämningsansökan istället skickas till den tingsrätt vars upptagningsområde innefattar den ort där styrelsen har sitt säte.

För att hitta rätt tingsrätt, kan du använda dig av funktionen Sök domstol hos Sveriges Domstolar.

 

Förberedelsen

När tingsrätten mottagit stämningsansökan så påbörjar tingsrätten förberedelse i målet skriftligt och muntligt. Under förberedelsen är tingsrättens uppgift att försöka ta reda på vad tvisten handlar om, samt hur svaranden ställer sig till det som framföres.

Tvisten börjar med att svaranden skall svara på hur denne ställer sig till det som kärande framför i sin stämningsansökan. Svaret ska ske skriftligt och ange om den svarande medger eller bestrider det som framföres. Vid ett bestridande skall skälen till detta anges och vilka bevis svaranden åberopar.

I nästa skede blir de båda parterna inkallade till ett sammanträde, en så kallad muntlig förberedelse, under vilken man ibland lyckas lösa tvisten. Detta är något tingsrätten strävar efter. Lyckas parterna inte komma överens så kommer tingsrätten att kalla till huvudförhandling.

 

Huvudförhandling 

Efter att både den skriftliga och muntliga förberedelsen är genomförd och parterna mot förmodan inte har lyckats enats om en lösning så kallar tingsrätten till huvudförhandling. Under huvudförhandlingen deltar såväl kärande som svarande samt eventuella vittnen och andra som ska höras.

I ett tvistemål omfattas rätten av en eller tre juristdomare som skall avgöra målet. Mål om högst ett halvt basbelopp avgörs av en domare. I familjemål består rätten av en domare eller en domare med nämnd.

Till skillnad från juristdomaren har inte nämndemännen någon juristutbildning, utan de är verksamma inom helt andra yrken. Rätten ska tillsammans avgöra målet.

Den part som rätten anser förlorar i målet, blir i regel tvungen att betala den andres rättegångskostnader. I de mål som gäller högst ett halvt basbelopp är chanserna att få ersättning däremot begränsade. I familjemål får oftast parterna svara för sin egen kostnad.

 

Överklagande av domen 

Förlorande part kan överklaga till hovrätten inom tre veckor från det att domen meddelas. I allmänhet krävs prövningstillstånd. Det vill säga att hovrätten självt avgör om hovrätten vill pröva målet.

 

Ta hjälp av Peter Skeppstedt

Ifall du ska separera och kanske hamnat i en rättstvist om barnen eller ekonomiska tillgångar, kan du ta hjälp av mig – Peter Skeppstedt. Jag bistår med rådgivning och agerar även ombud vid tvistemål i tingsrätten.

Ring mig direkt på 08-6513886 eller skicka ett mejl till advokat.skeppstedt@outlook.com om du önskar stöd under rättsprocessen.