Vad är brottmål?

Artikeln är publicerad och granskad av: Peter Skeppstedt

Benämningen brottmål är bred och kan tolkas på olika sätt beroende på mottagaren. I denna artikel tänkte jag därför reda ut vad som definierar ett brottmål, samt berätta om hur ett brottmål går till.

Definitionen av ett brottmål 

Om man endast pratar om termen brottmål utan att sätta det i något sammanhang, är definitionen väldigt simpel. Brottmål är den benämning som används vid mål där åtal väckts med påståendet att den eller de tilltalade begått ett brott.

Vilken typ av brott det handlar spelar i sammanhanget mindre roll. Oavsett om den eller de tilltalade står åtalade för misshandel, rån, ekobrott, våldtäkt, häleri eller något annat brott, kommer nämligen samtliga att prövas i rätten som ett brottmål.

 

Hur går ett brottmål till?

Oberoende av vilket brott som ligger i grund för åtalet ser processen ut på samma sätt:

  1. Polisen mottar en anmälan – När ett brott har begåtts mottar polisen en anmälan som i de flesta fall inkommer från en målsägande eller ett vittne. Utifrån detta påbörjar man sedan en förundersökning, vilket sker tillsammans med en åklagare.

Beroende på brottets karaktär kan förundersökningen te sig på olika sätt. Vanliga åtgärder som polisen utför är dock brottsplatsundersökningar, förhör med målsägande, eventuella vittnen, samt misstänkta gärningsmän som har kallats till förhör eller gripits.

 

  1. Åklagaren tar ett beslut – Med grund i polisens förundersökning beslutar sig därefter åklagaren om ärendet håller för ett åtal eller inte. Anser åklagaren att det finns nog med underlag för att väcka ett åtal skickar denne in en stämningsansökan till rätten i domsagan där brottet begåtts. 

Skulle åklagaren däremot göra bedömningen att det inte finns nog med underlag i form av bevis, kan denne även besluta sig för att lägga ner fallet. Det finns också ett tredje alternativ som innebär att åklagaren besluta om ett strafföreläggande. Detta sker ifall den misstänkte under förhör erkänt sig skyldig till brott och det står klart att straffet kan stanna vid högst villkorlig dom och böter.

 

  1. Huvudförhandlingen inleds – Om åklagaren anser att det finns nog starka bevis för att väcka åtal och bestämmer sig för att skicka in en stämningsansökan till rätten, inleds därefter en så kallad huvudförhandling. Även kallad för rättegång.

Detta sker i den första instansen som behandlar brottmål i Sverige – Tingsrätten. Det är också där som åklagaren driver målet och försöker bevisa att den eller de åtalade har gjort sig skyldiga till brott. Åklagaren ska bland annat ange för vad som påstås, redogöra för eventuella skadeståndsanspråk och andra yrkanden.

Om den eller de åtalade är misstänkta för ett allvarligare brott med en möjlig straffpåföljd på minst 6 månader, alternativt att någon av de tre andra belägenheterna i enlighet med 21 kap. 3a § 2 stycket RB uppfylls, har de också rätt till en offentlig försvarare. Även kallad för försvarsadvokat.

Denne kommer även att företräda den eller de misstänkta under rättegången. Försvarsadvokaten kommer bland annat att redogöra för sin klients inställning till åklagarens yrkande i målen. Försvararen ges även möjlighet att åberopa egen bevisning som stärker klientens inställning.

 

  1. Överläggningen inleds – Efter att huvudförhandlingen nått sitt slut inleder domarna sin överläggning. Denna sker i enrum och syftar till att överlägga huruvida den eller de misstänka ska dömas i målet. Om de når slutsatsen att den eller de åtalade ska dömas, skall rätten även bestämma straffet.

 

  1. Domen avkunnas – När domarna är färdiga med sin överläggning och nått en slutsats, förkunnas deras dom. I de allra flesta fall sker detta två veckor efter att överläggningen inleddes.

 

Ta hjälp av Peter Skeppstedt 

Om du står åtalad för ett brott och önskar att företrädas av en försvarsadvokat, kan du ta hjälp av mig – Peter Skeppstedt. Under mina 35 år som brottmålsadvokat har jag företrätt klienter avseende grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning, mord, misshandel, olaga hot, människorov, olaga frihetsberövande, stöld, rån, bedrägeri, förskingring, skattebrott, bokföringsbrott, mordbrand, förfalskning, våldtäkt, pornografibrott, sexuellt utnyttjande, sexuella övergrepp med mera.

Ring mig direkt på 08-6513886 eller skicka ett mejl till advokat.skeppstedt@outlook.com om du önskar stöd under rättsprocessen.