Vad är ekobrott och skattebrott i näringsverksamhet?

Artikeln är publicerad och granskad av: Peter Skeppstedt

Skattebrott och bokföringsbrott är de vanligaste så kallade ekobrotten eller brott i näringsverksamhet. Andra ekobrott kan nämnas trolöshet mot huvudman, häleri, för-skingring, bedrägeri, penningtvätt och näringspenning-tvätt, mutbrott, insiderbrott och marknadsmanipulation.

Skattebrott

Skattebrott kan bara begås avsiktligen genom att lämna oriktig uppgift till skatteverket eller att man underlåter att avlämna deklaration eller annan uppgift. Skattebrott kan inte begås genom slarv eller oaktsamhet. Skattebrott är ett så kallat farebrott. Det skall då uppstå fara för att skatt undandrages det allmänna eller felaktigt belopp återbetalas. Detta kan medföra att man kan ha möjlighet att rätta en felaktig uppgift utan att bli straffad. Därför är det viktigt att snabbt anlita en duktig advokat inom skattebrottsområdet.

Bokföringsbrott

Bokföringsbrott kan begås avsiktligen eller av oaktsamhet genom att inte bokföra affärshändelser eller genom att inte bevara räkenskapsmaterial eller genom att lämna oriktig uppgift i bokföringen. Kontanta in- och ut-betalningar skall bokföras påföljande dag. Andra affärshändelser skall bokföras så snart det ske kan eller 50 dagar efter den månad då affärshändelsen inträffade. I vissa fall för små bolag 60 dagar. Bolag som anlitar redovisningskonsult har en månad på sig att samla ihop bokföringsmaterialet och redovisningskonsulten har därefter 50 dagar eventuellt 60 dagar att bokföra materialet.

Trolöshet mot huvudman

Trolöshet mot huvudman. Brottet innebär främst att man på grund av företroendeställning fått i uppdrag att för någon annan sköta ekonomisk angelägenhet. För att kunna dömas krävs ett missbruk av förtroendeställningen och att det därigenom uppkommer skada. Företrädare för juridiska personer såsom aktiebolag, likvidatorer, revisorer och konkursförvaltare är exempel på personer i förtroendeställning.

Exempel på trolöshet mot huvudman är då en bankanställd beviljar lån utan säkerhet, då en anställd betalar privata inköp med arbetsgivarens kreditkort och då en företagsledning gör inköp som företaget inte har nytta av. Utredningen kan vara komplicerad och därför bör en misstänkt anlita en advokat i ett tidigt skede med erfarenhet av liknande misstankar och liknande mål.

Häleri

Häleri innebär att någon med avsikt skaffar något som är frånhänt annan genom brott såsom stöld, rån, bedrägeri och förskingring. Vidare krävs att man får vinst genom att skaffa saken. För att inte dömas för häleri kan köparen göra gällande ”god tro”. Då krävs omständigheter som medför att förvärvaren (köparen) inte kunnat misstänka att det föreligger ett bakomliggande brott. Många hälerimål har gällt köp och försäljning av begagnade bilar eller andra begagnade saker som säljs på marknaden.

Förskingring

Förskingring innebär att någon fått egendom i sin besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna tillägnar sig egendomen. Förskingring måste medföra vinning för den som har egendomen eller pengarna i sin besittning och skada för motparten. Lagstiftaren skiljer på sakförskingring och penning- eller fordringsförskingring. Sakförskingring kan vara att inte återlämna t ex en bil. Penningförskingring är att pengar inte återlämnas såsom att kassörskan inte överlämnar mottagna pengar till sin arbetsgivare.

En annan förskingringssituation uppstår då delägare i ett aktiebolag med firmateckningsrätt tar ut pengar från företagets konto och använder pengarna för eget bruk eller en god man/förvaltare som själv använder mottagna pengar. Det krävs avsikt att tillägna sig saken eller pengarna. Förskingring kan inte begås genom slarv.

Bedrägeri

Bedrägeri begås genom att vilseleda någon till handling eller underlåtenhet. Det skall medföra vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde. Bedrägeri kan bara begås med avsikt att lura någon. Fråga om bedrägeri kan uppstå vid marknadsföring såsom reklamerbjudanden.

Det är tillåtet att i allmänna ordalag lovprisa en vara. Det är helt fritt att i marknadsföringen lämna felaktiga och överdrivna egenskaper om varan eller tjänsten. Det kan då istället bli fråga om överträdelse av marknadsföringslagen. Misstankar om bedrägeri kan vara överfakturering, vård- och behandlingsåtgärder som aldrig har utförts, arbete som aldrig har utförts, falska bud vid försäljning av villafastighet eller bostadsrätt, att erhålla ersättning från försäkringskassan och arbeta samtidigt, felaktigt utbetalda bidrag såsom felaktig utbetald assistansersättning och att betala med kontokort utan täckning.

Numera är det vanligt med e-postmeddelanden såsom att man vunnit på lotteri. Mottagaren uppmanas överlämna sitt bankkonto så att vinsten kan utbetalas eller de sk nigeriabreven att man skall få en betydande provision om man ställer sitt bankkonto till förfogande. Det rör sig om försök att komma åt uppgifter om bankkontot för att kunna tömma detsamma. Bedrägerierna via nätet har ökat betydligt i omfattning och kan förväntas öka.

Penningtvätt och näringspenningtvätt

Penningtvätt och näringspenningtvätt. Penningtvätt innebär att någon vidtar åtgärder för att dölja att pengar härrör från brott eller brottslig verksamhet. Näringspenningtvätt är om det sker i näringsverksamhet.

Det skall ha funnits ett döljande eller främjande eller en avsikt. Åklagaren skall bevisa att egendom härrör från brott och bevisa att det funnits en avsikt. Penningtvättsutredningarna har ökat på senare år och det tar ofta lång tid från förhör till åklagarens beslut vad åklagaren skall göra. Vid dessa misstankar är det lämpligt att den som är föremål för utredning anlitar en advokat med vana från ekonomiska brott.

Mutbrott

Den som är arbetstagare eller någon som utövar uppdrag åt annan tar emot något såsom pengar, sak eller annat utöver anställningen eller uppdraget kan dömas för mutbrott. Det skall också vara en otillbörlig förmån. Givaren kan också dömas. Domstolen skall bedöma vad otillbörlig förmån  innebär vilket inte alltid är så enkelt.

Vad som är otillbörligt får bedömas på grundval av en samlad bedömning. Först skall förmånens värde bedömas. Det rör sig oftast om gåvor och då skall värdet vara utgångspunkt men även vem som är givare och vem som är mottagare. Frågor om otillbörlighet aktualiseras ofta i samband med företags marknadsföringsåtgärder såsom kurser, konferenser, middagar, presenter och varuprov.

Om gåvor lämnas i form av kapitalvaror och dyrare egendom kan förmånen bedömas som otillbörlig. Sponsring av pengar blir mer svårtolkat om det är otillbörligt eller inte. Teaterbesök och nattklubbsbesök i samband med middag har ibland godtagits av domstolarna. Resor som till övervägande del betraktats som semester har bedömts som muta. Fotbollsspelare som manipulerade utgången i en match så att deras lag förlorade dömdes för tagande av muta.

Insiderbrott

Insiderbrott är en form av ekonomisk brottslighet där någon använder för allmänheten okänd information för egen ekonomisk vinning oftast i form av aktiehandel eller värdepappershandel. Det skall också finnas en avsikt och att uppgiften väsentligen påverkar kursen. Uppgiften skall inte vara offentliggjord, inte allmänt känd och skall väsentligen påverka kursen på aktier eller värdepapper. En offentlig uppgift är tillgänglig för var och en allmänt känd uppgift är publicerad. Väsentlighetskravet är svårdefinierat och får beaktas från fall till fall. Till ledning för bedömningen har ansetts att en tioprocentig ändring av kursen uppfyller kravet på väsentligen.

Marknadsmanipulation

Marknadsmanipulation innebär att någon med avsikt genomför transaktioner, lägger order eller annars agerar på ett sätt som ger falska eller vilseledande signaler avseende pris, tillgång eller efterfrågan på t ex aktier, värdepapper och råvaror. En vanlig situation kan vara att man köper många aktieposter inom kort tid för att styra aktiekursen. Ringa brott medför inte ansvar. Om brott inte föreligger kan domstol istället för straff utdöma en sanktionsavgift om det anses föreligga en överträdelse av EU:s marknadsmissbruksförordning.

Sanktionsavgiften uppgår ofta till betydande belopp. Även Finansinspektionen kan ingripa med sanktioner och åtgärder såsom sanktionsavgift. Utredningarna är oftast komplicerade och det finns idag endast ett fåtal mål från domstolarna samt några få advokater med vana och erfarenhet av mål om marknadsmanipulation. Advokat Peter Skeppstedt är en advokat med vana från mål om marknadsmanipulation.

Ta hjälp av advokat Peter Skeppstedt. Han har haft ett otroligt stort antal mål som rört ovan nämnda rättsområden. Advokat Peter Skeppstedt är specialiserad på brottmål och en av få advokater med specialisering på ekobrottmål eller misstanke om brott i näringsverksamhet. Han har haft stora framgångar som försvarare i sina rättegångar.

Ring direkt på 08-6513886 eller skicka ett mejl till advokat.skeppstedt@outlook.com om du önskar stöd under rättsprocessen.