Vad är vapenbrott och vad menas med knivlagen?

Artikeln är publicerad och granskad av: Peter Skeppstedt

Lagstiftaren kräver att tillstånd krävs för att inneha skjutvapen och ammunition, driva andel med skjutvapen, yrkesmässigt ta emot skjutvapen för reparation eller översyn och att föra in skjutvapen eller ammunition i Sverige.

Ett tillståndspliktigt vapen får vid enstaka tillfällen lånas ut till den som har tillstånd att inneha vapen. Ett tillstånd att inneha skjutvapen upphör att gälla om vapnet ändras så att funktionen blir väsentligen annorlunda. När ett skjutvapen inte brukas skall det förvaras i ett säkerhetsskåp eller i ett annat säkert förvaringsutrymme.

I Sverige jämställs pepparspray, tårgas och liknande anordningar med skjutvapen och får inte innehas utan tillstånd. Pepparspray, tårgas och liknande anordningar används för att skydda sig. Om man blir utsatt för våld har man rätt att försvara sig enligt nödvärnsrätten om handlingen utifrån angreppets beskaffenhet inte är uppenbarligen oförsvarligt.

Tillstånd behövs inte för den som är över 18 år om det är ett kolsyre- luft- eller fjädervapen eller liknande utskjutningsanordning som är avsett för målskjutning eller ett harpunvapen. Tillstånd skall sökas hos polismyndigheten. Polismyndighetens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.

Skjutvapen som finns i ett dödsbo skall anmälas av den som har hand om dödsboet till polismyndigheten inom tre månader efter dödsfallet.

Den som innehar skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till detta skall inte dömas om han eller hon frivilligt lämnar in skjutvapen eller ammunition till polisen. Den som lämnar in vapen eller ammunition har rätt att vara anonym.

Den som avsiktligen bryter mot vapenlagen dömes för vapenbrott till fängelse i högst två år. Om gärningen begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa dömes till böter eller fängelse i högst sex månader. Det finns också grovt vapenbrott då det dömes till fängelse i lägst ett år och högst fyra år. Grovt vapenbrott är att vapnet innehafts på allmän plats, eller på platser där människor brukar samlas, brottet avser flera vapen eller gärning har varit farlig. I vapenlagen finns även synnerligen grovt vapenbrott med en straffskala mellan tre och sex år. Vid synnerligen grovt vapenbrott skall domstolarna beakta om det avsett ett stort antal vapen. Därtill kommer vid brott mot vapenlagen att vapnet, vapnen och ammunitionen kan förverkas.

Det finns även en lag om förbud mot knivar och andra farliga föremål att innehas på allmän plats eller i fordon på allmän plats. Det som avses är knivar och andra stick- och skärvapen, knogjärn samt kaststjärnor.

Den som av oaktsamhet eller med avsikt bryter mot knivlagen dömes till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt dömes till fängelse i högst ett år. Dessutom förverkas det som överträdelsen avser.

Ta hjälp av advokat Peter Skeppstedt. Han är specialiserad på brottmål. Advokat Peter Skeppstedt har haft ett mycket stort antal mål som rört vapenbrott och brott mot knivlagen. Han har haft stora framgångar som försvarare i sina rättegångar.

Ta hjälp av advokat Peter Skeppstedt.
Tel 08-6513886 eller 070-7506223