Vad är mord?

Artikeln är publicerad och granskad av: Peter Skeppstedt

Vad är mord, dråp, vållande till annans död, misshandel och mordbrand?

Den som berövar annan livet dömes för mord till fängelse på vis tid lägst 10 och högst 18 år eller om omständigheterna är försvårande till livstid. För mindre grov gärning dömes för dråp till fängelse mellan sex och tio år.

Dödar kvinna efter födseln sitt barn eller efter födseln då hon befinner sig i upprört sinnestillstånd eller i svårt trångmål dömes till barnadråp till fängelse i högst sex år. Här avses tiden från födelsevärkarnas början upp till mer än sju månader efter födseln. Om fadern dödar sitt barn under samma tid döms han för mord eller dråp.

Den som av oaktsamhet vållar annans död dömes för vållande till annans död till fängelse i högst två år eller i ringa fall till böter. Vid grova fall fängelse i minst sex månader och högst sex år.

Den som tillfogar annan kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt dömes för misshandel till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa till böter. Vid grov misshandel är straffet lägst ett och högst sex år. Vid synnerligen grov misshan-del är straffet lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen om brottet var grovt ska det särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen till-fogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet och råhet. Vi synnerligen grov misshandel ska det särskilt beaktas om kroppsskadan är bestående, eller om gärningen orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen visat synnerlig hänsynslöshet.

Både mord och dråp är uppsåtliga brott man skall ha i avsikt att döda någon annan. Skillnaden mellan mord och dråp är hur pass grov gärningen är. Det är ur samhällets synpunkt grovheten skall bedömas. För att mord skall bli aktuellt krävs att det var planerat att döda, förslaget dödande, grymhet vid dödandet och liknande omständig-heter. Att döda någon vid ett rån eller förgifta någon

med mat eller dryck kan medföra att gärningen betraktas som mord. Gränsdragning mellan mord och dråp har varit föremål för ett stort antal avgöranden från Högsta dom-stolen. Därför har advokaten en viktig uppgift. Straffet för den dömde påverkas betydligt om det blir ansvar för mord eller dråp. Även vid en morddom har omständigheterna stor betydelse eftersom det kan bli lägst tio års fängelse och högst livstid.

Vid aktiv dödshjälp uppkommer frågan om gärningsmannaskap till handling som lett till döden och betydelsen av samtycke. Samtycke torde just nu inte helt utesluta ansvar men domstolarna kan ändra uppfattning i framtiden.

Vållande till annans död innebär att någon varit oaktsam och detta har medfört annans död. Oftast handlar det om trafikolyckor med dödlig utgång men även såsom ett en sjuksköterska ger av misstag läkemedel med för hög dos så att patienten avlider, bristfälliga skyddsanordningar, brister vid snö- och isröjningsarbete från fastighet samt kapplöpning mellan bilar och motorcyklar. En vanlig frågeställning blir i vilken mån den avlidne tagit en medveten risk.

Den som vållat annans död kan gå fri från ansvar och den avlidne själv deltagit i det riskfyllda förehavandet och bort inse faran.

Misshandel, ringa, grov och synnerligen grov. Gräns-dragningsproblemen har ofta att göra med våldet såsom om stick- och skjutvapen, yxa, flaska och andra tillhyggen har använts. Om gärningsmannen tillfogat kroppsskada mm till exempel förlust av talförmåga, syn, hörsel eller livsfarlig skada. Det skall beaktas om handlingen varit oprovocerad och långvarig.

Tillfogat allvarlig sjukdom avses främst om gärnings-mannen givit offret HIV eller AIDS genom samlag.

Mordbrand behöver inte innebära att någon har avlidit utan det handlar om fara genom anlagd brand för annans liv och hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom. Straffet är fängelse i lägst två eller högst åtta år. Är brottet mindre allvarligt fängelse i ett och högst tre år. Vid grov mordbrand fängelse i lägst sex och högst tio år eller livstid. Vid bedömande om brottet är grovt beaktar domstolarna om branden anlagts i tättbebyggt område eller inneburit fara för flera människor eller egendom av särskild betydelse.

Ta hjälp av advokat Peter Skeppstedt. Han är specialiserad på brottmål. Advokat Peter Skeppstedt har haft ett stort antal mål som rört mord, misshandel, vållande till annans död och andra våldsbrott samt mål avseende mordbrand. Han har haft stora framgångar som försvarare i sina rättegångar. Många av advokat Peter Skeppstedts klienter som varit misstänkta för brott har frikänts.