Vad gör en försvarare?

Artikeln är publicerad och granskad av: Peter Skeppstedt

Huvudregel är att den misstänkte äger själv föra sin talan.

Vid talans förberedande och utförande får den misstänkte biträdas av försvarare. Den misstänkte får själv välja försvarare.

En person får inte vara försvarare om han haft uppdrag åt den misstänkte eller ekonomiska förbindelser med den misstänkte och omständigheterna är ägnat att minska förtroendet för hans förmåga att iakttaga det som åligger en försvarare.

Offentlig försvarare, vilket innebär rättshjälp, får förordnas för den som är misstänkt för brott vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse än sex månader. För den som är anhållen eller häktad skall en offentlig försvarare utses om det begärs av den misstänkte. Därutöver skall en offentlig försvarare förordnas om utredningen är komplicerad, att det finns skäl att döma till annan påföljd än villkorlig dom och böter eller sådana påföljder i förening samt då det finns särskilda skäl.

En försvarare skall med nit och omsorg tillvarataga den misstänktes intressen.

En försvarare skall omgående träffa klienten och ha genomgång av misstanken och överläggning med klienten. Försvararen skall omgående påbörja att förbereda försvaret. Ofta behövs kontakter med anhöriga speciellt om klienten är frihetsberövad. Många gånger har anhöriga viktig information.

Försvararen skall vara närvarande på polisförhör och begära kompletterande utredningar då det behövs.

Försvararen skall gå igenom allt i förundersökningen med klienten och studera oklarheter samt svagheter i åklagarens förundersökning. Försvararen kan åberopa egen bevisning men med klientens samtycke.

Ibland kan det bli nödvändigt för försvararen att läsa den sk ”slasken” eller det material som tagits bort från förundersökningen som oviktigt material. Det har hänt att det funnits mycket viktigt material till klientens försvar i ”slasken”.

Före huvudförhandlingen skall försvararen och klienten ha en noggrann genomgång av allt som kommit fram i målet. Det bästa försvaret sker genom ett nära och gott samarbete mellan försvarare och klient samt ofta med klientens anhöriga.

Tveka inte att kontakta mig för ett skickligt försvar. Då ökar möjligheterna till att Du blir frikänd. Jag har haft mängder av klienten som blivit frikända.

Ta hjälp av advokat Peter Skeppstedt.
Tel 08-6513886 eller 070-7506223